רייזר בפארק יקום - כללי השתתפות / תקנון
טיולי רייזר במרכז הארץ > איריס - 0722-575-222
 
En.
Ru.
Fr.

גלריה
עמוד הבית  |  מסלולים בשרון הצפוני  |  טיולי בר \ בת מצווה |  מסלולים נחל הירקון  |   טיולי משפחות  |  ימי כיף במרכז הארץ  |  גלריה  |  צור קשר ומפת הגעה | 
 
 
 
 
 
 
 
טיולי טרקטורונים
מה זה רייזר?
האנשים מאחורי הרייזר
טיולי שטח
אטרקציות במרכז
טיולי אקסטרים
טיול טרקטורונים
טיול ג'יפים
טיולי רייזר
ימי גיבוש
רעיונות למסיבת רווקים
השכרת רייזרים
ממליצים
גלריה
כללי השתתפות / תקנון
 
 
  צור קשר מהיר:
 
 
 
 
רייזר בפארק יקום
חוויה של פעם בחיים!
להזמנות - איריס
072-2575222
 
 
 
   
   
   
 
 

כללי השתתפות / תקנון

 
תקנון האתר ותנאי התקשרות- רייזר בפארק יקום בית יהושע


1.כללי
1.1.השימוש באתר וההשתתפות בטיול (כמוגדר בתקנון זה) מותנים בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. 
1.2. בהשתתפותך בטיול הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
1.3תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.
1.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – והכל למעט הוראות טופס ההשתתפות, כמוגדר להלן.
 


2.בתנאי התקשרות אלה:
2.1. "חוקי התעבורה":  לרבות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, תשכ"א-1961, על תיקוניהן. תנאי ההתקשרות וההשתתפות בטיולים כפופים לכללים ולהגבלות הנהוגים לגבי חוקי התעבורה.
2.2. ״החברה״: נילמט השקעות בע"מ ח.פ. 512863960 מפעילת רייזר בפארק יקום/בית יהושע.
2.3. ״הלקוח ו/או הצרכן״: אדם המתקשר בשירותים עם החברה.
2.4. השירותים המוצעים כמפורט לעיל ו/או התשלום בגינם מהווים הסכמתו המפורשת של הלקוח לתנאים הכלליים כמפורט להלן ומהווים את חוזה ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים כלליים אלה ולא תשמע טענה כי הלקוח לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים כלליים אלה.
 


3.השתתפות בטיול
3.1. הטיול כולל השתתפות בטיול מאורגן בנהיגה עצמית, במספר כלי שטח המונהגים במקביל על ידי מדריך מוסמך הנוהג בכלי משלו, אשר מלווה את הטיול לכל אורכו, ומדריך לזמן מוגדר מראש (להלן: ״הטיול״)
3.2. החברה תהיה רשאית לבטל טיול במידה ומס' הכלים הכולל שהוזמנו עבור הטיול יהיה נמוך מ 4 כלים, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה"


4.התייצבות במתחם הטיולים
על הלקוח להתייצב במתחם הטיולים, 30 דקות טרום תחילת הטיול שאליו נרשם. התייצבות כאמור תהא לצורך קריאה וחתימה על טפסי ההשתתפות, השתתפות בתדריך המצולם כמפורט בתקנון זה וכן לצורך התארגנות לטיול. יודגש, כי אין החברה מתחייבת לאפשר ללקוח שלא התייצב בזמן כאמור, להשתתף בטיול. איחור ייחשב כאי-התייצבות והלקוח יחוייב במלוא עלות הטיול.
 5.חתימה על טופס ההשתתפות:
5.1.טרם ההשתתפות בטיול ובעת התייצבותו, הלקוח מתחייב לקרוא בעיון את טופס ההשתתפות אשר מצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: ״טופס ההשתתפות״). טופס ההשתתפות יחולק ללקוח בהגעתו למתחם וטרם תחילת הטיול, ועליו יחתום הלקוח כתנאי הכרחי להשתתפות בטיול.
5.2.חתימה על טופס ההשתתפות ומילוי פרטי הלקוח הם תנאי הכרחי להשתתפות בטיול.
 


6.השתתפות בתדריך מצולם:
6.1. לאחר חתימה על טופס ההשתתפות וטרם תחילת הטיול, ישתתפו הנהגים בטיול בתדריך בטיחות אותו יעביר מדריך או מי מטעם החברה (להלן: ״התדריך״). השתתפות בתדריך היא בגדר חובה. במהלך התדריך, מתחייב הלקוח (הנהג) לא לעשות שימוש בנייד, לא להפריע לקיום התדריך ולהיות בהקשבה מלאה לדברי המדריך.
6.2. התדריך מצולם במצלמת וידאו. הלקוח מתחייב לאפשר לחברה לצלם את השתתפותו בתדריך. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בסרטון המצולם אלא במקרה של אירועים או כיסויים משפטיים ו/או ביטוחים במקרה של נזק או עבירה על חוקי התעבורה.
 


7. השתתפות בטיול – נהג ומשתתף
7.1. ״נהג״:  לקוח שמעוניין לנהוג, בן 20 ומעלה בעל רישיון נהיגה דרגת B בתוקף, אשר חתם על טופס השתתפות. הנהג הוא האחראי על הכלי כלפי החברה לכל משך הטיול.
7.2. ״משתתף״: לקוח שאינו נהג, מגיל 4 ומעלה, בין אם בעל רישיון נהיגה בתוקף ובין אם לאו.
7.3. הטיול הוא ברכבי פנאי-שטח בני 2 או 4 מקומות (להלן: "הכלי" או ״הכלים״). החברה רשאית בכל עת לעשות שימוש בכלים מסוג ו/או דגם אחר, ללא אישור מראש של הלקוח. החברה מתחייבת לעשות שימוש ברכבי פנאי-שטח על שלל סוגיהם.
7.4. משתתף שאינו נהג כהגדרתו בסעיף זה היושב לצידו לצידו של הנהג, בשום אופן לא יוכל לנהוג במהלך הטיול. משתתף שיימצא שנהג בניגוד לאמור לעיל, יוחזר למתחם הפעילות יחד עם הנהג. ( לדוגמה אם הנהג בכלי השטח נותן למי שלצידו לנהוג מבלי שמילא טופס השתתפות או מבלי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף.)
7.5. ההשתתפות מתחת לגיל 4 אסורה.
 


8. עסקאות, תנאי הרשמה, תנאי תשלום, ושיריון מקום בטיול
8.1. הלקוח יתבקש על ידי החברה למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה. חיוב בעבור הטיול יעשה בכפוף למדיניות החיובים ודמי הביטול של החברה, והכל כמפורט בתקנון זה.
8.2. כרטיס האשראי שימסר לחברה על ידי הלקוח ישמש עבור המקרים הבאים:
8.2.1. ביטחון הגעה לטיול בהזמנת רכב. במקרה של NO SHOW בו הלקוח לא הגיע לטיול, או במקרה שבו ביטל הלקוח את הגעתו לטיול בחלוף פחות מ-24 שעות ממועד הטיול, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום הטיול המלא.
8.2.2. ביטחון הגעה לטיול בהזמנת מספר רכבים. יובהר בזאת כי במידה וכרטיס האשראי ניתן עבור הזמנה אחת של מספר רכבים, ישמש כרטיס האשראי לביטחון עבור כל הרכבים שהוזמנו, ובמקרה המצוין בסעיף 8.2.1 (NO SHOW) יחויב כרטיס האשראי בגין הסכום המלא של כל הרכבים בהזמנה.
8.2.3. תשלום בגין נזק לרכב. כל נזק שייגרם לכלי כתוצאה מנהיגה רשלנית מצד הלקוח, תוך הפרת הכללים בטופס ההשתתפות, ו/או במקרה של תאונה ו/או התהפכות ו/או נזק שיגרם בזדון ו/או ברשלנות ו/או כתוצאה של אי ציות להוראות החוק והמדריך, ישולם במלואו מכרטיס האשראי שמסר הלקוח וזאת בהתאם להערכת שווי הנזק שתתבצע ע"י החברה ו/או מי מטעמה.
8.3. התשלום של לקוחות פרטיים יתבצע בכל מקרה לפני תחילת הטיול בכרטיס אשראי או במזומן (אין  תשלום בהמחאות) כנגד התשלום תינתן חשבונית מס קבלה כחוק.
8.4. מועדוני לקוחות אשר מקיימות שיתוף פעולה עם החברה - בהצגת שובר בתוקף לפני תחילת הטיול.
8.5. על אף האמור לעיל, בכל עת רשאית החברה לגבות תשלום מראש ו/או לגבות תשלום בכרטיס אשראי באופן טלפוני בלבד.
8.6. יודגש: החברה לא תאפשר ביצוע הזמנה ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי של הלקוח או מי מטעמו בעבור כלל הכלים המוזמנים. מסירת פרטי כרטיס האשראי תעשה במלואם, כולל מסירת מספר תעודת הזהות להזדהות של בעל הכרטיס ככל שיידרש, ווידוא כי כרטיס האשראי תקין ובתוקף. במידה והכרטיס אינו "עובר" במערכת הסליקה- ההזמנה תהא מבוטלת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה. הזמנה תירשם אצל החברה רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי כאמור.
 


9. נוהל ביטול הזמנות
9.1. ביטול עסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) לא יחולו דמי ביטול כלל:
9.1.1 ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי )
9.1.2. ההזמנה בוצעה למעלה מ-24 שעות טרם מועד הטיול.
9.1.3. הצרכן הודיע לחברה על ביטול הטיול למעלה מ-24 שעות טרם מועד הטיול.
9.2. בכל מקרה אחר, בפרט עבור ביטול ב – 24  שעות האחרונות או במקרה של אי הגעה (NO SHOW) יחויב הלקוח במלוא סכום ההזמנה, מכרטיס האשראי שמסר לחברה.
9.3. בהזמנת שני כלים ומעלה כרטיס האשראי שיימסר טלפונית בהזמנה ישמש כביטחון לכל הכלים  בהזמנה ובמקרה האמור בסעיף 9.2, יחויב בכרטיס האשראי בגין כל סכום ההזמנה של הכלים שהוזמנו.
9.4. עדכון קורונה - במקרה של כניסה לבידוד בשל נגיף הקורונה ניתן לבטל את הטיול בהתראה של 24 שעות כאמור לעיל. חריג: הודעה על אי-הגעה עקב נגיף הקורונה בטווח של פחות מ-24 שעות יאפשר את דחיית הטיול בלבד, והכל למועדים חליפיים עד 90 יום מתאריך הטיול המקורי. יודגש כי כל הודעה כאמור בחריג זה תהיה מותנית בהצגת אישור מגורם ממשלתי או רפואי מוסמך.
 


10. הודעות
הודעות לחברה, לרבות הודעות על ביטול הזמנה, חייבות להימסר לחברהבשעות העבודה הרגילות. מועד ביטול הזמנה ייחשב ביום שבו נתקבלה הודעת הביטול אצל החברה.
 11. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, והכל ללא הודעה מראש:
11.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר הטיול ובין אם בתיאור הטיול;
במקרה של כוח עליון, סגר שהוטל על ידי הממשלה, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תנאי מזג אויר קשים או קיצוניים המונעים את קיום הטיול או השתתפות בטיול באופן תקין;
11.2. אם יתברר לחברה  כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
11.3. במקרה שלכלי/ם נוצר בלאי שאינו מאפשר את שימושו התקין והבטוח של הכלי/ים או כתוצאה מנזק שנוצר לכלי/ם במהלך טיול כך שהחברה לא יכול להוציא את הכלי/ם לטיול (לדוגמה, במקרה בו רכב התקלקל). לקוח שטיולו בוטל עקב סיבה זו, יזוכה או יוזמן לטיול במועד אחר במועד הנוח לשני הצדדים והכל לפי שיקול דעתה של החברה.
11.4. חברת נילמט השקעות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות טיול מכל סיבה שהיא, והלקוח לא יבוא בטענות על כך.
11.5. במקרה של אי-ציות לתנאים המוגדרים בסעיפים 3-7 וכן 12-15 לתקנון זה וכן לתנאים האמורים בטופס ההשתתפות. אלו ״סעיפי הבטיחות״.
 


12. שינוי מסלול
12.1. בכל זמן ועל פי החלטת הגורמים המוסמכים בחברה, ניתן יהיה לשנות את תוואי המסלול.
12.2. הטיול משתנה בהתאם לתוואי ותנאי השטח ואין החברה מתחייבת למסלול מסוים. כמו כן, רשאית החברה בכל עת להעניק תוספות לטיול על חשבונה, ובפרט עצירה לקפה ועוגיות, אולם אין החברה מחויבת לכך והכל על פי שיקול דעתה.
 


13. נזק
13.1. במקרים הבאים יחויב הלקוח במלוא עלות הנזק שייגרם לכלי בו נהג ו/או לכל כלי אחר בו היה מעורב ו/או לחברה:
13.1.1. מעבר על חוקי התעבורה;
13.1.2. אי ציות להוראות המדריך;
13.1.3. אי-שמירה על כללי הבטיחות הרגילים;
13.1.4. מעבר על הוראות תקנון זה;
13.1.5. מעבר על הוראות תדריך הבטיחות;
13.1.6. מעבר על הוראות טופס ההשתתפות.
 


14. ציות להוראות המדריך
14.1. בכל עת, יש להישמע להוראות המדריך, למדריך שיקול הדעת המלא לעצור טיול, להוריד לקוח שאינו מציית להוראות מנהיגה בכלי או להחזיר לקוח למתחם הטיולים.
14.2. בכל מקרה בו מפרש לקוח את הוראות המדריך באופן המהווה סתירה מהוראות חוקי התעבורה, יש לנהוג בהתאם לחוקי התעבורה.
14.3. כל לקוח הנרשם לטיול, בין אם הוא נהג או משתתף, מבין ויודע שעליו להצטייד בלבוש מתאים ונוח לטיול. הלקוח מודע לכך שבגדיו עשויים להתלכלך במהלך הטיול.
 


15. ביטוח ואחריות
15.1. כלל הביטוחים של הכלים הם כמפורט בטופס ההשתתפות. למען הסר ספק, החברה מבטחת את הכלים בפוליסת ביטוח חובה בלבד כמחויב על פי חוק. כמו כן, לרכבים ביטוח צד ג', שאינו נדרש על פי חוק אך נמצא ברשות החברה. מובהר בזאת כי הרכבים אינם מבוטחים בביטוח מקיף והלקוח יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכלי כאמור בסעיף 13.
15.2. החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח או לחפציו בעת השתתפותו בטיול. החברה לא תשא באחריות כלפי נזק/אבדן ציוד שבבעלותו של הלקוח, בין אם נמצא ברשותו של הלקוח ובין אם הושאר במתחם הטיולים על דעתו של הלקוח.
 


16. תמונות , צילומים בטיול
החברה תהא רשאית לפרסם תמונות אשר צולמו בעת הטיולים שהוציאה, ולצלמים או למצולמים לא תהיינה תביעת זכויות יוצרים, והכל בכפוף לאמור בטופס ההשתתפות.
 17. תנאים נוספים
אין בהצגת השירותים ו/או הכלים באתר, משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם. תמונות הכלים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך החברה תהא רשאית לבטל את העסקה.
 18. שיפוי
במקרה של מתן פרטים לא מדוייקים ו/או לא נכונים על ידי הלקוח בטופס ההשתתפות או בעת ההתקשרות עם החברה,  ישפה הלקוח את החברה בגין כל נזק שיגרם לה בשל כך.
 
 

 

התקנון עודכן לאחרונה ביום  1/1/2021 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 

חברת נילמט השקעות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות טיול במידה והוזמן רק רכב בודד לאותו טיול. הוצאת טיול מותנה בצבר הזמנות של לפחות 2 כלים לאותו הטיול .
 
רייזר מודל 2021 הוא רכב הפנאי - שטח הטוב הנוח והבטיחותי ביותר בעולם.
נהיגה ספורטיבית, אתגרית, מהנה ובטוחה לכל המשפחה!!!
 
 
 
רייזר בפארק יקום  -  טיולים,  אקסטרים,  אירועים ואתגרים  |  לפרטים והזמנות (איריס)  סניף בית יהושוע: 072-2575-222 | סניף מקורות הירקון: 072-33-80-464
 
מייל: Iris@rzrtrip.co.il       •                   דף הבית
תקנון וכללי השתתפות בטיולים     •     גלריה      •     איך מגיעים אלינו?    •    צור קשר    
 
קידום אורגני | קידום אתרים